top of page
Crowdfunding voorwaarden

We vragen een eenmalige bijdrage en je zit niet vast aan een abonnementsvorm. 

Met ‘t Keukske delen we onze liefde voor zoet en koek met Maastrichtenaren en liefhebbers ver daarbuiten. Wij starten een ambachtelijke koekmakerij, naar eenvoudig concept: vier overheerlijke, verse koeken en één wisselende seizoenskoek om te blijven verrassen, maar nooit afwijkend van ons vaste assortiment koeken – dat is waar mensen voor terugkomen. Wij kunnen dit echter niet alleen, daarom vragen wij jou om ambassadeur te worden van ’t Keukske en zodoende ons te steunen middels een voorverkoop. Op die manier help je ons én krijg je er een speciaal ambassadeurs pakket met onze heerlijke koeken voor terug. Via deze voorwaarden leggen wij jou graag uit hoe het e.e.a. werkt.

1. Waarom crowdfunding? 

Crowdfunden is een alternatieve manier om een bedrijf te financieren. Er zijn veel verschillende varianten van crowdfunden, wij hebben gekozen voor de voorverkoop mogelijkheid.  

Voor verschillende scherpe bedragen kun je bij ons alvast lekkere koeken en leuk extra’s kopen, welke je ontvangt zodra de winkel is geopend. Op deze manier kunnen wij met jullie opgehaalde geld onze winkel openen en ontvangen jullie alvast mooie kortingen op onze producten en leuke extra’s. Deze manier van financiering sluit dus ook goed aan bij de gedachten van ‘t Keukske, waarbij we liever ons lokale netwerk inzetten en verbondenheid hebben met de mensen om ons heen!

2. Definities 

In deze algemene voorwaarden betekent: ‘’we’’’, ‘’wij’’, ‘’ons’’ ’t Keukske V.O.F. en verwijzen wij naar een persoon die of een bedrijf dat eenmalig geïnvesteerd heeft in ‘t Keukske als ‘ambassadeur’. ‘Crowdfunding campagne’ (september t/m 30 november 2021) is de actie en gekoppelde periode waarin de actieve oproep loopt om ambassadeurs te vinden. ‘Streefbedrag’ is het minimale bedrag dat wij nodig hebben om de start van ’t Keukske mogelijk te maken. 

3. Wat is het streefbedrag?

Het streefbedrag is het bedrag dat we nodig hebben om te kunnen starten met ’t Keukske en bedraagt €45.000,-. Hoewel we het volledige streefbedrag volledig uit de crowdfunding hopen te halen, kan het ook zijn dat we het bedrag dat we missen op een andere manier proberen te financieren. We zetten echter eerst in op 100% via crowdfunding; er is voor de start van de crowdfunding campagne nog geen contact geweest met een bank of andere mogelijke financierings partners. Indien we het noodzakelijk achten dit op een later moment alsnog te doen, zullen we jullie daarvan uiteraard op de hoogte brengen. 

4. Hoe ziet de planning eruit? 

Ons doel is om het streefbedrag zo snel mogelijk bij elkaar te krijgen. Onze planning ziet er vanaf september als volgt uit:

 • Fase 1: De crowdfunding campagne (september t/m 30 november 2021), bestaande uit communicatie via verschillende social media kanalen, posters/flyers en persoonlijke benadering van personen en bedrijven.

 • Fase 2: Verbouwing en inrichten van het pand

 • Fase 3: Plaatsen van diverse apparatuur, bestaande uit o.a. ovens en deegmachines.

Opening van ’t Keukske december 2021 (mits bovenstaande fases volgens planning verlopen)

5. Wat is het risico?

We vinden het belangrijk je te informeren over de mogelijke risico’s bij deelname aan onze crowdfunding. Daarnaast zijn we ook transparant over de verschillende scenario’s. 

 • Scenario 1.  De winkel gaat niet open om welke reden dan ook. Je ontvangt het volledig gedoneerde bedrag retour op je rekening binnen 90 werkdagen na het door ons genomen besluit. 

 • Scenario 2. We behalen het streefbedrag niet, maar gaan de winkel wél openen. Indien we niet het gewenste streefbedrag ophalen middels deze crowdfunding gaan we proberen externe financiering te organiseren om toch onze plannen te kunnen uitvoeren. In dit geval gebruiken we jouw geld om een (deel) van onze plannen te realiseren. Je kunt je geld dan ook niet terug krijgen.  

 • Scenario 3. De winkel gaat open, maar de producten die beloofd zijn als ‘tegenprestatie’ kunnen ‘nog’ niet worden geleverd. In het geval dat er om welke reden dan ook niet voldaan kan worden aan de beloofde tegenprestatie, zal er naar een passende oplossing gezocht worden. Dat kan betekenen dat je het product later ontvangt, of een gelijkwaardig alternatief. Je kunt het geld niet terug krijgen als de winkel uiteindelijk opent. 

Naast bovenstaande scenario’s is het enkel mogelijk om jouw geld terug te krijgen  tijdens de duur van de crowdfunding campagne (september t/m 30 november 2021). . Dien hiervoor een verzoek in per e-mail aan info@keukske.nl en geef je naam, adresgegevens, rekeningnummer en naam van de rekeninghouder door. We zullen binnen 90 werkdagen, nadat je van ons de ontvangstbevestiging hebt ontvangen over het ingediende verzoek, het geld retourneren.

6. Overmacht

In geval van overmacht is ’t Keukske niet gehouden om haar verplichtingen met betrekking tot de ambassadeur na te komen. ’t Keukske kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen met betrekking tot de ambassadeur opschorten

Onder overmacht wordt verstaan iedere niet aan ’T Keuske toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen, ziekte (personeel), natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlogsgevaar, oorlog, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, technische problemen aangaande internet en bereikbaarheid van onze website of andere belemmeringen.

7. Op welke rekening stort ik mijn geld? 

Wij hebben een speciale zakelijke rekening (NL39 RABO 0372 8363 13) geopend onder de naam van onze Vennootschap Onder Firma ; ‘t Keukske V.O.F.. Op deze rekening zullen alle crowdfunding investeringen gestort worden. Er zal geen afschrijving van deze rekening plaatsvinden, totdat we het streefbedrag hebben bereikt óf definitief besluiten de winkel te openen. Zolang we het streefbedrag niet hebben bereikt staat het geld van de participanten zonder risico op deze rekening, hetgeen een stuk zekerheid aan de ambassadeurs biedt dat het geld niet gebruikt zal worden voor andere doeleinden. Wij zullen met een ieder communiceren wat het moment zal zijn dat we gebruik gaan maken van het opgehaalde crowdfunding bedrag voor de start van onze winkel. 

 

8. Waarom gebruiken jullie niet een van de grote crowdfundingplatforms voor je campagne? 

Tegenwoordig bestaan er veel platforms die helpen bij je crowdfunding, maar de kosten voor de diensten die ze aanbieden zijn aanzienlijk. Elke euro die we daaraan niet hoeven uit te geven, vergroot de kans om te starten met onze plannen. Daarnaast vinden we het oneerlijk om het opgehaalde geld van jullie, (deels) weg te moeten geven aan een dergelijke organisatie. Daarom kiezen we ervoor om dit in eigen hand te houden en spreken we ons -liefst lokale- netwerk aan om ons te steunen. 

9. Wat moet je doen?

Wanneer je bereid bent om ‘t Keukske te steunen vragen we je op de betaalpagina het vakje “Ik heb de voorwaarden van de crowdfunding campagne gelezen, ik ga akkoord met deze voorwaarden en ik word graag ambassadeur van ‘t Keukske’’  aan te vinken.  Op dit onderdeel van de website beschrijven wij deze voorwaarden. Zodra je dit hokje in het formulier aanvinkt, geef je aan dat je onze voorwaarden hebt gelezen en dat je de voorwaarden van deze investering accepteert. 

10. Inschrijving KVK 

‘t Keukske V.O.F is op 25-08-2021 ingeschreven in het Handelsregister onder KVK- nummer 83741941.

11. Rechtskeuze en bevoegde rechter

Deze Crowdfunding voorwaarden en de rechtsverhouding tussen ambassadeur en ’t Keukske worden beheerst door het Nederlands recht.Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden of de rechtsverhouding tussen de ambassadeur en ’t Keukske worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Limburg.

12. Voorverkoop voorwaarden


Winkelbesteding:

 • De koek-stempelkaart is 2 jaar geldig vanaf de opening van onze winkel.

 • Op vertoon van de koek-stempelkaart kun je max. 1 doosje (4 koeken) koeken per week afhalen.


Thuisbezorging:

 • Het koek-tegoed is 2 jaar geldig vanaf de opening van onze winkel.

 • Bij thuisbezorging van de koeken worden de verzendkosten (€6,95) van het koek-tegoed in mindering gebracht.

 • De besteding van dit koek-tegoed dient gespreid te worden over twee bestellingen.


Koekblik:

 • Mogelijk vertraagd wegens lange levertijden bij de leverancier, wij garanderen een passend alternatief indien het te lang gaat duren. Wij zullen jullie op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

We vragen een eenmalige bijdrage en je zit niet vast aan een abonnementsvorm. 

Algemene voorwaarden

’t Keukske gevestigd te Nieuwstraat 24, 6211CS Maastricht. Rek. nummer t.n.v. 't Keukske VOF: NL39 RABO 0372 8363 13, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder : 83741941

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.keukske.nl. Voornoemde website is in eigendom en wordt beheerd door ‘t Keukske. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar jij je akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Op deze website en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

In de context van deze website en onderstaande algemene voorwaarden betekent ‘’ons’’ ’t Keukske en betekent ‘’jij’’de gebruiker van de website.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ’t Keukske zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ‘t Keukske niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ’t Keukske garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ’t Keukske wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Aansprakelijkheid
In geen geval is ‘t Keukske, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van www.keukske.nl. Dit geldt ook voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden. En voor het oneigenlijk gebruiken, wijzigen en vernietigen van informatie.

Intellectueel eigendom
‘t Keukske heeft auteursrechten, beeldrechten en merkrechten van deze website. Zoals teksten, ontwerpen, foto's, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan om de inhoud en vormgeving van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘t Keukske te reproduceren, bewerken, distribueren of openbaar te maken..

 

Informatie van derden, producten en diensten 
Wanneer  ‘t Keukske links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ‘t Keukske worden aanbevolen. ‘t Keukske aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door voorbeeld creatie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Wijzigingen
’t Keukske behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip de algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de algemene voorwaarden, is gewijzigd.


 

bottom of page